Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

logotypy FE 2023 2027

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

W województwie wielkopolskim wydzielono pulę środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+).na potrzeby wsparcia wielofunduszowych LSR.

 

CEL LSR:

CEL 1. EDUKACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU LOKALNEGO

 

Opis celu:

Cel został zdefiniowany na etapie diagnozy w oparciu o konsultacje społeczne oraz wynikającej z nich analizy SWOT. Główne deficyty w obszarze strefy edukacyjno-aktywizacyjnej to niewystarczająca oferta edukacyjna zajęć pozaszkolnych dedykowanych dzieciom i młodzieży zakładających realizację zajęć ogólnorozwojowych i profilowanych (rozwój zainteresowań) oraz wykluczenie społeczne części osób zwłaszcza starszych
i nieaktywnych zawodowo. Działania w obrębie przedmiotowego celu mają posłużyć jako narzędzie naprawcze i z jednej strony poprzez rozwój oferty zajęć dodatkowych dać możliwość na rozwój umiejętności i wykorzystanie predyspozycji poszczególnych grup docelowych, a z drugiej strony stymulować większą integrację społeczności lokalnej. Realizacja celu pozwoli na:

  • umożliwienie młodzieży na lepszy start w samodzielność i dorosłe życie i stworzy platformę lepszych perspektyw na przyszłość,
  • wzrost integracji i aktywności osób wykluczonym lub zagrożonych wykluczeniem oraz wpłynie na wzrost poczucia bycia potrzebnych, co przyczyni się do osiągnięcia wartości dodanej w postaci samosatysfakcji i użyteczności społecznej.

 

Związek celu oraz przedsięwzięć ze SWOT:

Silne strony: zgodnie ze wskazaniami ankietowanych do atutów/silnych stron należy zaliczyć infrastrukturę edukacyjną, tj. rozbudowaną sieć szkolną oraz edukację wczesnoszkolną. Jednocześnie potencjałem obszaru jest rosnące zaangażowanie społeczne, wzmocnienie i rozwój organizacji pozarządowych, wśród których prym wiodą OSP oraz koła gospodyń wiejskich, z licznym udziałem seniorów.

Słabe strony to brak wystarczającego wsparcia i funkcjonowania klubów młodzieżowych, świetlic środowiskowych, świetlic młodzieżowych w tym organizujących zajęcia socjoterapeutyczne. Pomimo dobrze rozwiniętej sieci szkolnej oferta zajęć pozalekcyjnych (dodatkowych, pozaszkolnych) jest niewystarczająca, w szczególności w zakresie ekologii, dziedzictwa regionalnego, zdrowia, profilaktyki uzależnień, orientacji zawodowej, nauki (w tym języków obcych).

Mimo iż, aktywność mieszkańców jest na wysokim poziomie, część społeczności lokalnej, w szczególności osoby samotne i w podeszłym wieku motoryczne (zwłaszcza kobiety, jako osoby statystycznie żyjące dłużej), często cierpiące na choroby chroniczne i dysfunkcje nie mają zapewnionych odpowiednich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Szansą jest rozbudowa oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej w zakresie samych zajęć czy organizacji czasu dla dzieci i młodzieży, z drugiej strony inicjacja działań wspierających aktywizację i integrację społeczną. Dla tego rodzaju działań szansą jest możliwość pozyskania wsparcia takich działań ze środków zewnętrznych.

Zagrożenia: Ogólnie występuje tendencja tzw. „starzenia się społeczeństwa”, co w kontekście ciągłych i coraz szybszych zmian, zwłaszcza technologicznych, stawia osoby te w gorszej sytuacji te osoby, zwłaszcza kobiety jako osoby mniej aktywne zawodowo oraz w większym stopniu zagrożone bezrobociem. Seniorzy, a zwłaszcza seniorki mają coraz większe potrzeby bytowo-opiekuńcze. W przypadku braku lub ograniczonej wielkości środków na inwestycje w najbliższej perspektywie takie działania nie będą wspierane.

CELE SZCZEGÓŁOWE FE DLA WIELKOPOLSKI 2023-2027

EFS+.CP4.L - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci  CP5 - Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych

EFS+.CP4.F - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Opis korelacji na poziomie przedsięwzięć w LSR „Długosz Królewski"

Korelacja występuje głównie na szeroko rozumianej płaszczyźnie włączenia społecznego i rozwoju lokalnego w zakresie rozwoju integracji społecznej, inicjatyw oddolnych i działań edukacyjnych poprzez realizację przedsięwzięć:

 

 1.1.      INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W TYM OSÓB I GRUP W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI

  - Wskaźnik rezultatu W.1.1 PROG-FEW4l-R1 - Liczba gmin, które zostały objęte inicjatywą w zakresie aktywizacji społeczności

                 na rzecz rozwoju lokalnego (3 gminy)

  - Wsakźnik produktu P.1.1. PROG-FEW4I-P1Liczba inicjatyw w zakresie aktywizacji społeczności na  rzecz rozwoju lokalnego

                     Prowadzenie zajęć oraz innych działań z zakresu integracji społeczności lokalnej, ze szczególnym  uwzględnienie grup w niekorzystnej sytuacji, m.in.

                     osób starszych czy kobiet przyczyni się do wzrostu aktywnośći ww. grup społecznych oraz zmniejszenie ich wykluczenia

  1.2.        PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ NA TERENIE LGD

      - Wskaźnik rezultatu W.1.2 WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po  opuszczeniu programu (100 uczniów)

     - Wskaźnik produktu P.1.1 WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem

             Realizacja działań związanych z działaniami mającymi na celu podniesienie jakości kształcenia i rozwijanie umiejętności przez dzieci i młodzież poprzez

             wprowadzenie nowych zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych, a tym samym poprawy oferty edukacyjnej w placówkach edukacyjnych na obszarze LGD

            (na terenie woj. Wielkopolskiego).

BUDŻET DLA EFS+ :

WDRAŻANIE LSR    =  478 000 EUR

ZARZĄDZANIE LSR  = 119 500 EUR

OGÓŁEM                  = 597 500 EUR

Budżet(w EUR)

Przedsięwzięcia w ramach C.1 EDUKACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU LOKALNEGO grupy docelowe sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna,   animacja itp.)
298 750

P.1.1. INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W TYM OSÓB I GRUP W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI

Społeczności lokalne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, kobiety, organizacje pozarządowe Konkurs
179 250

P.1.2 PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ NA TERENIE LGD

Dzieci i młodzież do 25 roku życia, , jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe

Konkurs


#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie

 

       

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem