Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

logotypy 2023 2027bbb

 

CEL LSR:

C3. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU LGD

 

OPIS CELU:

Cel zostały zdefiniowany na etapie diagnozy w oparciu o konsultacje społeczne oraz wynikającą z nich analizę SWOT. Pomimo istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz dobrego stanu środowiska na diagnozowanym obszarze zauważalny jest brak wykorzystania tych zalet/potencjału. Definitywnym problemem jest brak wystarczającej ilości małej infrastruktury zarówno turystycznej, jak i pozostałej. Stwarza to barierę w zakresie optymalnej aktywności fizycznej mieszkańców ale także uniemożliwia koncentrację większej ilości turystów, ze względu na braki infrastrukturalne. Działania mają na celu poprawę tej sytuacji poprzez rozbudowę ww. infrastruktury, co pozwoli wyzwolić większą energię wśród mieszkańców oraz stworzy lepsze warunki do życia dla mieszkańców i przyczyni się do wzrostu jego jakości. Ponad to doposażenie infrastrukturalne jest gwarantem wzrostu atrakcyjności obszaru, co przełoży się na wzmożenie ruchu turystycznego a tym samym wzrostu gospodarczego obszaru.

 

ZWIĄZEK CELU I PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE SWOT:

Zgodnie z analizą SWOT silną stroną obszaru są walory przyrodniczo-krajobrazowe, takie jak występujące w gminie Brzeziny: Rezerwat Przyrody „Brzeziny”, Rezerwat Przyrody „Olbina”; w Gminie Błaszki: Rezerwat „Wrząca”; w gminie Sieroszewice: Rezerwat Przyrody „Niwa” i Rezerwat „Majówka”. oraz dobry stan środowiska naturalnego. Niewątpliwie atutem jest sieć komunikacyjna – do gmin obszaru LGD jest stosunkowo łatwo dojechać.

Na terenie LGD brak jest wystarczającej liczby miejsc spotkań mieszkańców, co niewątpliwie jest słabą stroną obszaru. Prowadzić to może do problemów związanych
z małą aktywnością mieszkańców oraz ich częściowym wykluczeniem. Braki infrastrukturalne tj. niewystarczająca ilość działań z obszaru małej rewitalizacji jest niewystarczająca, czy znaczące braki w infrastrukturze turystycznej czy około turystycznej oraz działań z zakresu realizacji i promocji wydarzeń kulturalnych wpływa na rozluźnienie
więzi społecznych, brak wykorzystania potencjału terenu a co za tym idzie impasu rozwojowego.

Szansą jest przede wszystkim rozbudowa oferty spędzania czasu wolnego zaczynając od wykorzystania potencjału turystycznego, także w rozumieniu turystyki lokalnej, poznawania własnej gminy czy gmin sąsiednich, poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej czy sportowo-rekreacyjnej. Rozwój miejsc, gdzie będzie można wspólnie, rodzinnie spędzić czas jest bezcenna, także z puntu widzenia zwiększenia aktywności społecznej stojącej na nie najwyższym poziomie. Działanie te dadzą szansę na większą aktywność organizacji pozarządowych korzystających z nowej infrastruktury.

Dla wymienionych działań szansą jest możliwość pozyskania wsparcia takich działań ze środków zewnętrznych.

Głównym zagrożeniem jest ogólnie występująca tendencja tzw. „starzenia się społeczeństwa”, co powoduje konieczność dostosowywania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z problemami zdrowotnymi. Ponadto bez wystarczających środków zewnętrznych, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową samorządu realizacja zakładanych działań może nie być możliwa.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE FE DLA WIELKOPOLSKI 2023-2027

EFRR.CP5.II - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemurozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym,

                       kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie

EFRR.CP4.VI - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

 

OPIS KORELACJI NA POZIOMIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W LSR

Korelacja występuje w kontekście wspierania zrównoważonego rozwoju obszaru LSR poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

P3.4 POPRAWIENIE STANU OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃCÓW DO ZREWITALIZOWANYCH OBIEKTÓW

        - Wskaźnik rezultatu WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem

                    Działania związane z rewitalizacją infrastruktury kulturalnej i turystycznej zachęcą do zwiększenia liczby korzystających niej osób, a

                     tym samym wpłynie pozytywnie na aktywność społeczną, w szczególności osób gorzej sytuowanych oraz atrakcyjność obszaru.

                      Realizacja wskaźnika przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarze LGD Wskaźnik jest zgodny z zapisami SZOOP FEWP.

        - Wskaźnik produktu WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem

                    Realizacja zadań przewidzianych w tym działaniu, tj. poprawa stanu infrastruktury przyczyni się do zwiększenia liczby korzystających

                     niej osób, a tym samym wpłynie pozytywnie na aktywność społeczną, w szczególności osób gorzej sytuowanych oraz atrakcyjność obszaru.

 

BUDŻET LGD DLA EFRR:

WDRAŻANIE LSR   =  318 000 EUR

ZARZĄDZANIE LSR =   79 500 EUR

OGÓŁEM               =   397 500 EUR

Budżet (w EUR) Przedsięwzięcia w ramach C.3 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU LGD grupy docelowe sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna,   animacja itp.)  
 
318 000

 

P.3.4. POPRAWIENIE STANU OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃCÓW DO ZREWITALIZOWANYCH OBIEKTÓW

 

Społeczności lokalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Konkurs  

 

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem