Logo top ue 2024mini


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski””.

Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

close

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Terminy użyte w niniejszej Polityce mają takie samo znaczenie jak w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), chyba że inaczej zdefiniowano je w niniejszej Polityce.

1.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Długosz Królewski, ul. 1000-Lecia 10, 62-874 Brzeziny.

2.Punkt kontaktowy ds. ochrony danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym na potrzeby korzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.Przetwarzanie danych osobowych

3.1.Uczestnicy aktywizacji

Państwa dane osobowe przetwarzamy na potrzeby realizacji zadań związanych z aktywizacją lokalnej społeczności, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich, promocją obszarów wiejskich, udzielaniem pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W ramach ciążących na nas obowiązków prawnych możemy również przetwarzać Państwa dane w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych.

Państwa dane mogą by również przetwarzane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzaniu mogą podlegać również Państwa wizerunki, które utrwalimy w trakcie naszych szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych oraz innych organizowanych przez nas wydarzeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. W przypadku zdjęć grupowych wskazujemy, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, wizerunek.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne. Dane osobowe mogą być również przekazywane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, organom audytowym i dochodzeniowym Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii Europejskiej. W świetle RODO organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze będą przechowywane nie krócej niż do 31 grudnia 2028 r. Okres przechowywania danych osobowych może ulec wydłużeniu do momentu przedawnienia roszczeń lub ze względu na konieczność poddania wniosków i umów archiwizacji. Dane przetwarzanie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody będą przechowywane do momentu jej wycofania.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem), prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji zadań związanych z aktywizacją lokalnej społeczności, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich, promocją obszarów wiejskich, udzielaniem pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi realizację wskazanych celów.

3.2.Beneficjenci

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu pomocy w zakresie oceny i wyboru operacji, zapewnienia wsparcia potencjału społecznego w zakresie aktywności zawodowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W ramach ciążących na nas obowiązków prawnych możemy również przetwarzać Państwa dane w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych.

Państwa dane mogą by również przetwarzane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzaniu mogą podlegać również Państwa wizerunki, które utrwalimy w trakcie naszych szkoleń (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem), warsztatów, spotkań informacyjnych oraz innych organizowanych przez nas wydarzeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. W przypadku zdjęć grupowych wskazujemy, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, wizerunek.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne. Dane osobowe mogą być również przekazywane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, organom audytowym i dochodzeniowym Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii Europejskiej. W świetle RODO organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze będą przechowywane nie krócej niż do 31 grudnia 2028 r. Okres przechowywania danych osobowych może ulec wydłużeniu do momentu przedawnienia roszczeń lub ze względu na konieczność poddania wniosków i umów archiwizacji. Dane przetwarzanie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody będą przechowywane do momentu jej wycofania.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem), prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych na potrzeby udzielenia pomocy w zakresie oceny i wyboru operacji, zapewnienia wsparcia potencjału społecznego w zakresie aktywności zawodowej jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi realizację wskazanych celów.

3.3.Grantobiorcy

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o powierzenia grantu oraz podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) na podstawie art. 14 ust 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz art. 35 ust. 1-6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w związku z realizacją zadania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa dane mogą by również przetwarzane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne. Dane osobowe mogą być również przekazywane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, organom audytowym i dochodzeniowym Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii Europejskiej. W świetle RODO organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze będą przechowywane nie krócej niż do 31 grudnia 2028 r. Okres przechowywania danych osobowych może ulec wydłużeniu do momentu przedawnienia roszczeń lub ze względu na konieczność poddania wniosków i umów archiwizacji.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych na potrzeby udzielenia pomocy w zakresie oceny i wyboru operacji, zapewnienia wsparcia potencjału społecznego w zakresie aktywności zawodowej jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi realizację wskazanych celów.

 

3.4.Członkowie stowarzyszenia

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na potrzeby wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, a także z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być również przetwarzane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na realizowaniu celów statutowych, ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o charakterze finansowym.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie (dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu).

Dane osobowe związane z płatnością podatku będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową. Dane osobowe przetwarzane przez administratora w celu ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń, czyli przez okres 6 lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.

3.5.Dostawcy

Dane Państwa przedstawicieli, osób reprezentujących, wyznaczonych do kontaktu przetwarzamy na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane mogą by również przetwarzane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, a także na potrzeby ustalenia, czy jako osoby wyznaczone do reprezentacji są Państwo uprawnieni do działania w imieniu osoby prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie (dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu).

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń, czyli przez okres 6 lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.

3.6.Osoby odwiedzające lub korzystające z usług strony internetowej

Państwa dane przetwarzamy do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak komunikacja i korespondencja, tworzenie statystyk w celu udoskonalania usług strony internetowej oraz dostosowywanie strony i usług do Państwa preferencji.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, IP, dane lokalizacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie (dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu).

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytania.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa preferencji w użytkowaniu witryny – do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki cookie (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt. 7.).

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego. Wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane, czyli nigdy nie będą podejmowane bez udziału człowieka.

Dane dotyczące wykorzystywania strony internetowej mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania usług strony, metod komunikacji oraz jej funkcjonalności, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na Państwa bezpośrednią identyfikację.

4.Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony.

Jeżeli jednak zaistniałaby koniczność przekazania Państwa danych poza EOG, to dokonalibyśmy tej operacji:

- na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO), lub

- z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO) lub

- zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO) lub

- po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

 

5.W jaki sposób zapewniam realizację przysługujących Państwu praw?

W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać realizacji określonych uprawnień, które przysługują Państwu na mocy RODO w związku z przetwarzaniem przeze Państwa danych osobowych. Poniżej opisujemy poszczególne prawa, okoliczności, w których mogą zostać zastosowane oraz opisujemy sposób ich realizacji.

5.1.Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO)

Raz udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest udzielana na zawsze. Jeżeli z jakichkolwiek względów zmienią Państwo zdanie, mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji, jeżeli nie będziemy mieć innej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania Państwa danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Zgodę mogą Państwo wycofać w każdym momencie.

5.2.Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO)

Na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, informacji o zautomatyzowanym przetwarzaniu i konsekwencjach takiego przetwarzania. W przypadku przekazywania danych osobowych do kraju trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych w tym celu zabezpieczeniach. Na Państwa żądanie sporządzimy kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

5.3.Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne, usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.

5.4.Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym”

Jeśli nie chcą Państwo żebyśmy przetwarzali Państwa dane i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam ich przetwarzanie – usuniemy je z naszych zasobów. Prosimy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług – dotyczy to tych z nich, w związku z którymi przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. W niektórych przypadkach, pomimo żądania usunięcia, będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

5.5.Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie, ograniczymy przetwarzanie danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.

5.6.Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający dane osobowe bezpośrednio do niego.

5.7.Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych poprzez wniesienie sprzeciwu. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.

5.8.Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli niezależnego organu publicznego odpowiedzialnego za monitorowanie stosowania RODO. Na terenie Polski funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:

 • drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej tutaj,
 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606-950-000.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, mogą Państwo przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w Polityce.

6.Źródła pochodzenia danych osobowych

Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli. W niektórych przypadkach możemy jednak przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie innych informacji uzyskanych od Państwa oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane. W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że:

- dane mogły zostać uzyskane od innej osoby lub podmiotu,

- dane mogły zostać uzyskane z innych, ogólnodostępnych źródeł informacji.

7.Wykorzystywanie plików cookie

 

Pliki cookie to niewielkie dokumenty tekstowe często zawierające unikalne identyfikatory, które są wysyłane do komputera, laptopa, smartfona lub tabletu („Urządzenia”) przez serwer internetowy, aby strona mogła zapamiętać pewne informacje na temat Państwa aktywności związanej z przeglądaniem strony internetowej. Pliki cookie gromadzą informacje związane z korzystaniem z naszych usług, informacje o Urządzeniu, np. adres IP i typ przeglądarki, lokalizację oraz, jeśli użytkownik trafił na naszą stronę za pośrednictwem łącza zamieszczonego na innej stronie internetowej, adres URL tej strony.

Co do zasady, informacje zbierane przy użyciu plików cookie same w sobie nie stanowią danych osobowych. Pliki cookie rejestrują informacje o Państwa preferencjach w Internecie i pomagają nam dostosować do nich nasze usługi. Mogą być one wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie w Państwa Urządzeniach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda na wykorzystywanie tego typu plików. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki.

Wykorzystujemy techniczne, analityczne, sesyjne oraz trwałe pliki cookie.

Techniczne pliki cookie są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ich zastosowanie może również być związane z wymaganiami technicznymi określonej przeglądarki internetowej.

Analityczne pliki cookie używane są wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, a mianowicie do udoskonalania usług oferowanych wszystkim użytkownikom. Tego rodzaju pliki analizują Państwa interakcję ze stroną (gromadzone przez nas dane nie odnoszą się do konkretnej osoby).

Marketingowe pliki cookie zapamiętują, że użytkownik odwiedził stronę internetową i wykorzystują te informacje, aby dostarczyć treści lub reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

Pliki cookie pod kątem okresu przechowywania informacji dzielą się na pliki sesyjne oraz pliki trwałe.

Sesyjne pliki cookie są przechowywane tylko przez czas trwania wizyty w witrynie i są usuwane z urządzenia po zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie są zapisywane na Urządzeniu użytkownika przez określony czas po zamknięciu przeglądarki i są wykorzystywane na potrzeby Państwa identyfikacji podczas późniejszej sesji przeglądania.

Wykorzystujemy techniczne pliki cookie, aby:

 • zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego Urządzenia Państwo korzystają,
 • dostosowywać nasze usługi do Państwa wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,
 • zapamiętać, czy wyrażają Państwo zgodę na wyświetlanie określonych treści.

Stosujemy analityczne pliki cookie, by móc:

 • badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania), wykrywać różnego rodzaju nadużycia, np. sztuczny ruch internetowy (boty),
 • mierzyć – bez zbierania danych osobowych – skuteczność akcji marketingowych, np. w sieci reklamowej Google.

Wykorzystujemy marketingowe pliki cookie w celu:

 • personalizacji reklam,
 • dostosowywania wyświetlanych treści,
 • zbierania informacji o efektywności kampanii.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z plików cookie, w tym celu wystarczy skorzystać z poniższych wskazówek. Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień wykorzystywania plików cookie w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej dostępne są poniżej:

Ustawienia przeglądarki umożliwiają również usunięcie dotychczas zapisanych na Państwa Urządzeniu plików cookie. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że usuwanie lub blokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność witryny. Jeśli po usunięciu plików cookie wystąpią jakiekolwiek problemy, należy skontaktować się z dostawcą właściwej przeglądarki internetowej.

 

8.Zmiany w Polityce

Zastrzegamy możliwość aktualizacji Polityki. Zmiany mogą wynikać z następujących przyczyn:

 • ze względu na konieczność dostosowania postanowień Polityki do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
 • na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść Polityki),
 • wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
 • konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Polityki,
 • zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych czy aktualizację linków zamieszczonych w treści Polityki.

Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem